درآمد حاصل از فروش نرم افزار درآمد حاصل از نصب در شبکه درآمد آموزش نرم افزار درآمد استقرار نرم افزار درآمدحاصل از سفارشی سازی محصول درآمد خدمات جانبی درآمد فروش سایر محصولات سامانه پیام کوتاه رایگان درآمد پشتیبانی سالیانه

کانالهی درآمدی شما کدامند؟