در این صفحه شما می توانید نمونه فرمهای نرم افزارحسابداری را مشاهده نمایید.از آنجا که نرم افزار برند شما از 4 منو اصلی شامل اطلاعات پایه،عملیات و اسناد،گزارشات و تنظیمات تشکیل شده است لذا ما همه منوها را برای نمونه در اینجا قرار داده ایم.