قالب خالی

در این حالت هدر و فوتر سایت نمایش داده نمیشود. این حالت برای ساخت صفحات درخ حال ساخت یا بروزرسانی مفید میباشد